جشنواره رانندگان نمونه در شرکت هدی ارقام برگزار گردید و ۲۰ عدد کارت هدیه

۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی و سه عدد ربع سکه بهار آزادی به رانندگان نمونه تقدیم گردید.

 

001

003

002