برگزاری جلسه توجیهی پرسنل البرز کارت با حضور ریاست محترم سازمان اتوبوسرانی کرج حاج آقا کیانی و مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات هدی ارقام جناب آقای دکتر آفتابی

image-03fb84b8f7303b22a152a41aadaa5b22956e318cee55548d246cf874ec3d1b5d-V

……………………………………………………………………………….

image-6a616317634bf4c1d5ecd15a947d2975dad4dbe10dcc50841be8c340c796e6a6-V